Obchodní podmínky Lafluence

Tento dokument obsahuje podmínky užívání platformy Lafluence. Pečlivě si jej prosím přečtěte. Pravý sloupeček obsahuje vždy krátké shrnutí a vysvětlení, avšak není právně závazný.

 1. Kdo se řídí těmito obchodními podmínkami?

  • Lafluence Platform s.r.o., se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 05976511, vedená u Městského soudu v Praze pod C 273671 (Provozovatel), jako provozovatel platformy pro propojování zadavatelů reklamních kampaní se zájemci o jejich přípravu pod názvem Lafluence, která je dostupná zejména na webové stránce www.lafluence.com, resp. app.lafluence.com a případně prostřednictvím mobilní aplikace (Aplikace).
  • Každý, kdo se zaregistruje do Aplikace, aby mohl zadávat reklamní kampaně (Zadavatel). Registrací potvrzuje, že obchodní podmínky (OP) zná a bude se jimi řídit.
  • Každý, kdo se zaregistruje do Aplikace, aby mohl připravovat reklamní kampaně (Tvůrce). Registrací potvrzuje, že OP zná a bude se jimi řídit.

  (Provozovatel, Zadavatel a Tvůrce společně jako Strany​)

 2. Jak Aplikace funguje?

  Pomocí Aplikace Provozovatel zprostředkuje Zadavateli a Tvůrci možnost uzavření smlouvy o dílo (SoD), jejímž předmětem bude tvorba dohodnuté reklamní kampaně. Provozovatel není stranou SoD, ani za ni nedopovídá. SoD bude uzavřena mezi Zadavatelem a Tvůrcem.

 3. Uzavření SoD a její podmínky

  Zadavatel zadá do Aplikace detaily a podmínky kampaně. Zadání kampaně je nezávazné a zdarma. Dokud nedojde k uzavření SoD, může Zadavatel svou poptávku kampaně libovolně měnit. Tvůrce se pomocí Aplikace s detaily a podmínkami kampaně seznámí a pomocí Aplikace zašle Tvůrce Zadavateli svou nabídku, která musí obsahovat konkrétní návrh provedení. Po uplynutí jednoho (1) měsíce od předání nabídky od Tvůrce Zadavateli již Tvůrce není touto nabídkou vázán, avšak i poté ji může realizovat, pokud bude chtít. Zadavatel a Tvůrce mohou skrze Aplikaci dojednat detaily a jednotlivosti SoD (pomocí chatu). Provozovatel tyto detaily bude uchovávat, s čímž Tvůrce a Zadavatel souhlasí. Obsah chatu je pro strany SoD také závazný. Jakmile bude Zadavatel s podmínkami Tvůrce souhlasit, závazně potvrdí nabídku Tvůrce pomocí Aplikace, čímž dojde k uzavření SoD.

  Součástí SoD jsou vždy tato práva a povinnosti:

  Tvůrce se zavazuje, že:

  • obsah, který si Tvůrce a Zadavatel domluvily v SoD, bude dostupný na domluvené sociální platformě Tvůrce nejméně po dobu dvanácti (12) měsíců od dodání díla
  • bude chránit a bránit dobré jméno, prosperitu a oprávněné zájmy Zadavatele a Provozovatele, nezpůsobovat mu újmu, ani nikterak neporušovat jeho majetková a osobnostní práva a práva z duševního vlastnictví
  • obsah, či forma kampaně nebude přehnaně vulgární (pokud Tvůrce zamýšlí užít společensky akceptovatelné vulgarity, které se obvykle používají v daném okruhu Tvůrců a jejich odběratelů, je vždy povinen tuto skutečnost předem oznámit Zadavateli před uzavřením SoD)
  • nebude jakýmkoli způsobem při kampani používat či využívat pornografii a násilí
  • bude dodržovat obecně závazné právní předpisy
  • plnění SoD nebude porušovat žádnou dohodu o zachovávání mlčenlivosti o důvěrných informacích třetí osoby
  • nemá žádné finanční ani osobní zájmy, které by představovaly konflikt zájmů anebo které by mu mohly bránit v dodání předmětu SoD objektivně a nestranně
  • náležitě upozorní na to, že jde o sponzorovaný obsah (product placement) dle platných právních předpisů nebo podmínek provozovatele platformy, přes kterou obsah zveřejňuje
  • Tvůrce uděluje Zadavateli k výsledkům kampaně nevýhradní, časově neomezenou (tj. po dobu trvání majetkových autorských práv) licenci k tomu, aby Zadavatel či klienti Zadavatele, pro které bylo vytvoření díla Zadavatelem objednáno, dílo či jeho části dále zveřejnil na svých sociálních sítích či na sítích svých klientů, a to a v územně neomezeném rozsahu (Licence). Odměna za Licenci je již zahrnuta v ceně za jednotlivou kampaň dle čl. 4 těchto OP. Zadavatel a Tvůrce si prostřednictvím chatu mohou dohodnout jiný rozsah Licence.

  Zadavatel a Tvůrce souhlasí s tím, že pokud by produkt, na který má Tvůrce vytvořit kampaň, byl v přímém rozporu s tvrzenými skutečnostmi, případně pokud by jeho kvality ve velké míře neodpovídaly tvrzeným kvalitám, je Tvůrce oprávněn od SoD odstoupit. Toto právo náleží Tvůrci pouze do pěti (5) dnů od dodání a seznámení se s produktem.

  Strany souhlasí, že podmínky SoD budou pomocí Aplikace zpřístupněny Provozovateli a případně jeho dodavatelům, kteří spravují Aplikaci.

 4. Cena a platby

  Cenu za jednotlivou kampaň (tj. odměnu za dílo dle jednotlivé SoD – Cena) určuje Zadavatel jejím zadáním do Aplikace.

  Provozovateli náleží za zprostředkování příležitosti následující odměna:

  • odměna za zadání kampaně ve výši 15% (bez DPH) z Ceny, kterou podle podmínek těchto OP hradí vedle Ceny Zadavatel (Odměna od Zadavatele), tzn. Zadavatel výsledně uhradí 100% Ceny a 15% (vše bez DPH) jako odměnu od Zadavatele; a
  • odměna za zprostředkování SoD ve výši 15 % (bez DPH) z Ceny, kterou podle podmínek OP hradí Tvůrce (Odměna od Tvůrce) a která bude odečtena Tvůrci z Ceny, tzn. Provozovatel výsledně obdrží 15 % (bez DPH) z Ceny a zbylých 85 % (bez DPH a bez započtení DPH z Odměny od Tvůrce) Ceny obdrží Tvůrce (Podíl Tvůrce).

  Na Odměnu od Zadavatele a na Cenu vystaví Provozovatel jeden řádný elektronický doklad (fakturu), kterou zašle Zadavateli na emailovou adresu uvedenou při registraci. Na Podíl Tvůrce vystaví Tvůrce Provozovateli řádný elektronický doklad (fakturu), který bude obsahovat IČ a DIČ (pokud Tvůrce podniká dle živnostenského zákona) nebo DIČ (pokud tvůrce podniká podle autorského zákona). Pokud tvůrce nemá ani DIČ, ani IČ, zavazuje si jej obstarat (tj. registrovat se u příslušného finančního úřadu). Platné a přidělené IČ nebo DIČ jsou podmínkou pro výplatu Podílu Tvůrce. Pokud tato podmínka nebude splněnena do jednoho roku od okamžiku, kdy by jinak Tvůrce byl oprávněn získat Podíl Tvůrce, propadá Podíl Tvůrce Provozovateli bez náhrady. Tvůrce tímto zmocňuje Provozovatele, aby za něj Provozovateli zaslal doklad (fakturu) ve výši Podílu Tvůrce, který dle těchto OP náleží Tvůrci.

  Po závazném potvrzení nabídky Tvůrce uhradí Zadavatel pomocí platební brány Provozovateli Cenu za kampaň navýšenou o 15 %, oboje bez DPH (Odměna od Zadavatele). Po individuální dohodě může Provozovatel akceptovat i platbu přes fakturu. Jakmile Provozovatel Cenu a Odměnu od Zadavatele obdrží na svůj účet, zpraví o tom Tvůrce i Zadavatele. Tvůrce může na své riziko začít s prací na kampani (plnění SoD) dříve, než mu Provozovatel potvrdí, že obdržel úhradu dle těchto OP.

  Po dodání kampaně informuje Tvůrce Provozovatele pomocí Aplikace o tom, že kampaň byla dodána. Provozovatel zašle odměnu za kampaň Tvůrci (za předpokladu splnění odkládací podmínky získání IČ nebo DIČ) až ve chvíli, kdy Zadavatel schválí přes Aplikaci, že kampaň byla dodána řádně, a to bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od schválení Zadavatelem. Zadavatel je povinen schválit kampaň bez zbytečného odkladu poté, co mu byla dodána. Pokud Zadavatel neschválí a nepotvrdí řádné dodání kampaně do 30 dnů, zašle Provozovatel odměnu za kampaň zpět Zadavateli. Odměna však bude ponížena o odměnu Provozovatele (tzn. Odměnu od Zadavatele a Odměnu od Tvůrce), která mu náleží za zprostředkování příležitosti mezi Tvůrcem a Zadavatelem.

  Provozovatel si může se Zadavatelem nebo s Tvůrcem individuálně dohodnout i jiné podmínky jeho odměny (např. success fee). V takovémto případě není Provozovatel povinen o tomto třetí Stranu (tzn. buď Tvůrce nebo Zadavatele) o tomto zvláštním ujednání informovat. Tato individuální dohoda však nemůže mít vliv na práva té Strany, která se jí neúčastní.

  Pokud Tvůrce nebo Zadavatel odstoupí od SoD, ať už z jakéhokoli důvodu, náleží Provozovateli ponížená odměna za zprostředkování příležitosti ve výši 5 % bez DPH z Ceny. Ostatní peněžní prostředky v případě odstoupení vrátí Provozovatel bezodkladně Zadavateli.

  Pokud po uzavření SoD nebude kampaň realizována do sedmi (7) dnů od data spuštění (jak je dohodnuto mezi Zadavatelem a Tvůrcem nebo jak bylo specifikováno v Aplikaci), může Zadavatel od SoD odstoupit. Pokud po uzavření SoD nebude kampaň realizována jednoho (1) roku, SoD se ruší a Provozovatel má stejná práva a povinnosti jako v případě odstoupení kterékoli ze stran SoD.

  Ostatní platební, dodací a reklamační podmínky SoD se řídí platnými právními předpisy, případně dohodou stran učiněnou pomocí Aplikace. Tvůrce a Zadavatel si však nemohou dohodnout odlišné podmínky od těch, které jsou dohodnuty v těchto OP.

 5. Odpovědnost

  Provozovatel není odpovědný za:

  • SoD, její podmínky ani za její plnění či neplnění;
  • výběr osob účastnících se Aplikace (ať již Tvůrců či Zadavatelů), avšak Provozovatel bude dělat vše pro to, aby měla Aplikace co nejlepší reputaci
  • výsledky, následky, ekonomické očekávání, dopady, úspěchy či neúspěchy kampaně
  • případné porušení dobrého jména Tvůrce či Zadavatele, ani za jinou újmu (škoda či ušlý zisk), ani za porušení osobnostních práv, práv z duševního vlastnictví aj., způsobených Tvůrci či Zadavateli
  • případné hackerské či jiné útoky (včetně virů), vyšší moc aj., které ovlivní chod Aplikace
  • jakékoli chování či jednání (např. publikování obsahu na sociálních sítích, chatování aj.) Tvůrce, Zadavatele či jiné osoby
  • data obdržená v dobré víře od třetích stran (např. data o sledovanosti, skladbě odběratelů aj.), avšak Provozovatel se zavazuje, že tato data, který používá i jako vstupní pro své výpočty, nebude nikterak pozměňovat

  Strany se dohodly, že veškeré nároky vůči Provozovateli se promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne, kdy vůči němu právo mohlo být uplatněno poprvé.

 6. Podmínky spolupráce

  Strany souhlasí s následujícími podmínkami užívání Aplikace:

  • Aplikace může být užívána pouze k účelu sjednávání kampaní mezi Tvůrci a Zadavateli
  • kampaně ani obsah zanechávaný Tvůrci a Zadavateli v Aplikaci nesmějí být přehnaně vulgární (viz výše), pornografické, násilnické, či jinak příčící se zákonu či dobrým mravům
  • Provozovatel není povinen informovat o proběhlých kampaních, ani je nikterak inzerovat
  • Tvůrce ani Zadavatel nejsou oprávnění nikterak porušovat práva Provozovatele, zejm. jeho práva duševního vlastnictví. Veškerý obsah Aplikace (vč. designu, grafiky, obrázků, ilustrací, typografií, softwaru, videa, log aj.) je ve vlastnictví Provozovatele (nebo licencován ve prospěch Provozovatele) a veškerá práva k němu jsou vyhrazena. Proto je zakázáno obsah Aplikace a Aplikaci v jejím nejširším významu jakkoli kopírovat, napodobovat, či na ní parazitovat.

  Tvůrce a Zadavatel se zavazují, že po dobu šesti (6) měsíců od okamžiku, kdy Tvůrce zašle svou nabídku na kampaň Zadavateli, nebudou na reklamních kampaních typově nabízených přes Aplikaci spolu spolupracovat Tvůrce a Zadavatel napřímo (tzn. mimo Aplikaci) (Závazek). Tento Závazek se obnovuje vždy od momentu zaslání nabídky Tvůrce a končí uplynutím (6) šesti měsíců od data poslední uzavřené SoD nebo od data posledního zaslání nabídky Tvůrcem.

  Tvůrce a Zadavatel se zavazují, že po dobu trvání Závazku nebudou užívat jiné aplikace či platformy, které jsou svou podstatou a účelem podobné Aplikaci.

  Pokud by Tvůrce a Zadavatel spolu prokazatelně spolupracovali již před realizací kampaně přes Aplikaci, Závazek či závazek nepoužívat jiné platformy se na ně nevztahuje.

  Pokud Tvůrce či Zadavatel poruší Závazek či závazek nepoužívat jiné platformy (viz výše), uhradí Provozovateli společně a nerozdílně smluvní pokutu ve výši odměny, která by mu náležela dle těchto OP, kdyby byla kampaň realizována přes Aplikaci. Cena za kampaň bude určena kvalifikovaným odhadem dle rozsahu kampaně a obvyklých cen známých Provozovateli z jeho vlastní činnosti a z poměrů na trhu. Tato smluvní pokuta nevylučuje náhradu škody.

  Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít možnost registrace jakékoli osobě nebo odstranit Tvůrce či Zadavatele z Aplikace, a to i bez udání důvodu. Dále může Provozovatel odstranit jakoukoli kampaň a to až do chvíle, kdy dle ní bude uzavřena SoD. Žádná osoba nemá nárok na jakoukoli kompenzaci vůči Provozovateli za výkon tohoto jeho práva.

  Tvůrce a Zadavatel mohou kdykoli zrušit svou registraci v Aplikaci či kampaň emailem zaslaným na [email protected], pokud by to nenarušilo již uzavřenou SoD. Zrušení registrace či kampaně nemá vliv na odměnu Provozovatele dle těchto OP.

 7. Prohlášení Stran

  Tvůrce a Zadavatel prohlašují, že:

  • nejsou v tomto vztahu dle těchto OP ostatním Stranám spotřebiteli
  • jsou si vědomi svých daňových a odvodových povinností a všechny tyto povinnosti řádně dodržují
  • mohou bez dalšího souhlasit (být vázáni) s těmito OP a mohou uzavřít SoD (nezletilí viz dále)
  • zadali při registraci do Aplikace pravdivé údaje (zejm. věk / datum narození)
 8. Nezletilost

  Je-li Tvůrce či Zadavatel mladší 18 let, prohlašuje tímto, že má souhlas svých zákonných zástupců k souhlasu s těmito OP a k uzavření SoD. Pokud tento souhlas nemá, zavazuje se si jej obstarat.

 9. Osobní údaje

  Aby mohl Provozovatel poskytovat služby Zadavateli a Tvůrci podle OP, musí zpracovávat některé jejich osobní údaje. Jsou to veškeré osobní údaje, které Zadavatel nebo Tvůrce předá Provozovateli prostřednictvím Aplikace při registraci nebo následně během trvání registrace (vč. sjednání a podmínek SoD). Správcem údajů bude Provozovatel, který bude zpracovávat údaje za účelem (i) plnění smlouvy o poskytování služeb Aplikace podle těchto podmínek (Provozovatel tedy údaje použije zejména k propojování Zadavatelů a Tvůrců, k informování o novinkách), (ii) uživatelského zlepšování Aplikace (Iii) jednání o SoD a (iv) k ochraně zájmů Provozovatele (to platí zejména pro případy, kdy Provozovatel odmítne nebo zruší registraci – i přesto si může ponechat údaje nutné k tomu, aby mohl uplatňovat svá práva a aby věděl, že daný Tvůrce či Zadavatel byl nebo chtěl být v minulosti registrován. Tvůrce a Zadavatel s takovým zpracováním výslovně souhlasí, ale berou na vědomí, že takové zpracování je dovolené i bez jejich výslovného souhlasu.

  Tvůrce a Zadavatel jsou tímto informováni o tom, že mají právo na informaci, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o nich zpracovávány. Pokud zjistí nebo se domnívají, že správce provádí zpracování jejich osobních údajů v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohou požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Může se jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 10. 10. Mlčenlivost a možnost prezentace

  Provozovateli jsou přístupné veškeré údaje a data zadané v Aplikaci, resp. zpřístupněné Tvůrcem či Zadavatelem prostřednictvím Aplikace.

  Následující informace budou přístupné mezi Tvůrci a Zadavateli tímto způsobem:

  • Tvůrci přihlášení v Aplikaci mají přístup ke všem poptávkám kampaní (na tržiště), které zadali Zadavatelé (nejedná-li se o soukromé kampaně, které jsou Zadavatelem zpřístupněny pouze vybraným Tvůrcům)
  • Profily Tvůrců (včetně zejména následujících informací v rozsahu, ve kterém je Tvůrci prostřednictvím Aplikace zpřístupní nebo jsou jinak zpřístupněny prostřednictvím API sociálních sítí Tvůrců napojených na Aplikaci: počet pravidelných návštěvníků, počet zhlédnutí, počet impresí, čas strávený na webu, počet fanoušků, počet liků (resp. disliků), počet komentářů, počet interakcí, socio-demografický profil Tvůrce včetně informací o jeho/ jejím věku, pohlaví a geografickém umístění a obsah profilu Tvůrce včetně textů, obrázků a videí) jsou viditelné všem Zadavatelům, kteří jsou oprávněni v profilech Tvůrců listovat za účelem výběru a následného oslovení konkrétního Tvůrce vybraného Zadavatelem pro realizaci konkrétní kampaně.

  Následující informace budou přístupné pouze Zadavateli, Tvůrci a Provozovateli (včetně jeho subdodavatelů, kteří však budou vázáni patřičnou mlčenlivostí):

  • Konkrétní podmínky kampaně (zejm. cena)
  • Záznam procesu uzavírání SoD, tzn. komunikace přes chat a veškerá další komunikace mezi stranami (Důvěrné informace)

  Strany se zavazují uchovávat tyto Důvěrné informace v tajnosti.

  Strany dohodly a souhlasí s tím, že pro marketingové a provozní účely může Provozovatel použít jakékoli údaje, či data (vyjma Důvěrných informací), která byla přes Aplikaci zadána či jinak zpřístupněna, včetně výsledné kampaně (např. videa s prezentací produktu).

  V rozsahu, ve kterém by nebyl dostatečný výše uvedený souhlas k použití údajů a výsledků kampaně přes zadané Aplikaci, udělují Tvůrce a Zadavatel Provozovateli licenci k užití těchto dat, údajů a výsledků kampaně:

  • (a) na dobu neurčitou,
  • (b) ke způsobu užití pro marketingové a provozní účely provozování Aplikace a bez omezení množstevního rozsahu užití; a
  • (c) bez územního omezení (Licence).

  Licence je udělena jako nevýhradní a odvolatelná. Tvůrce a Zadavatel poskytují Provozovateli Licenci bezplatně.

 11. Sociální sítě

  Při použití našich služeb a připojení Vaší sociální sítě souhlasíte s poskytnutím informací o Vás sociálním sítím dle jejich obchodních podmínek a podmínek ochrany osobních údajů. V případě připojení YouTube účtu, toto připojení používá službu YouTube API, na kterou se vztahují podmínky na ochranu osobních údajů společnosti Google, které jsou dostupné na http://www.google.com/policies/privacy

  Pokud jste nás autorizovali pro přístup k Vaší sociální síti, můžete tento přístup kdykoliv zrušit ve svém profilu https://lafluence.com/profile. V případě přístupu k YouTube API také můžete zrušit přístup k Vaším datům přes Google bezpečnostní nastavení, které je dostupné na https://security.google.com/settings/security/permissions.

  Naše služby Vám umožňují připojit Vaše sociální sítě, jejichž obchodní podmínky jsou spravované těmito službami. Doporučujeme, abyste si jednotlivé podmínky přečetli. V případě YouTube je najdete na https://www.youtube.com/t/terms

 12. Pár nutných věcí na závěr

  Tyto OP mohou být Provozovatelem kdykoli změněny. O jakékoli změně bude Provozovatel Tvůrce a Zadavatele informovat, a to zejména formou e-mailu anebo přímo v Aplikaci. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené SoD. Zadáním každé nové poptávky na kampaň Zadavatelem a zadáním nabídky Tvůrce potvrzují tito, že se seznámili s aktuálním zněním těchto OP a že s nimi souhlasí.

  OP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Lafluence a v Aplikaci.

  Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito OP, uzavřením SoD a jakýmkoliv dalším použitím Aplikace se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. Aplikace obchodních podmínek Tvůrce nebo Zadavatele je vyloučena.

  Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

  Máte další otázky? Bylo Vám něco nejasné? Pokud ano, kontaktuje nás na [email protected] nebo volejte +420 792 507 759, rádi Vám poradíme.