VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. KDO SE ŘÍDÍ TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI?

  • Lafluence Platform s.r.o., se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 05976511, vedená u Městského soudu v Praze pod C 273671 (Provozovatel), jako provozovatel platformy pro poptávání a nabízení spolupráce na reklamních kampaních pod názvem Lafluence, která je dostupná zejména na webové stránce www.lafluence.com a případně prostřednictvím mobilní aplikace (Aplikace).
  • Každý, kdo se zaregistruje do Aplikace, aby mohl zadávat reklamní kampaně nebo aby získal přístup k Databáze (Zadavatel). Registrací potvrzuje, že obchodní podmínky (OP) zná a bude se jimi řídit.
  • Každý, kdo se zaregistruje do Aplikace, aby mohl připravovat reklamní kampaně (Tvůrce). Registrací potvrzuje, že OP zná a bude se jimi řídit.

  (Provozovatel, Zadavatel a Tvůrce společně jako Strany​)

 2. A. SLUŽBA DATABÁZE TVŮRCŮ

 3. A. I. DATABÁZE - PRO TVŮRCE

  Každý Tvůrce může být po registraci do Aplikace dle rozhodnutí Provozovatele zařazen do Databáze. Registrací v Aplikaci a vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami uděluje Tvůrce svůj souhlas s tím, aby byl zařazen do databáze všech Tvůrců vytvořené Provozovatelem za účelem poskytnutí informací z databáze Zadavatelům (Databáze). Databáze obsahuje následující data a údaje v rozsahu, ve kterém je konkrétní Tvůrci prostřednictvím Aplikace zpřístupní nebo jsou jinak zpřístupněny prostřednictvím API sociálních sítí Tvůrců napojených na Aplikaci: počet pravidelných návštěvníků, počet zhlédnutí, počet impresí, dosah, čas strávený na webu, počet fanoušků, počet liků (resp. disliků), počet komentářů, počet interakcí, socio-demografický profil Tvůrce včetně informací o jeho/ jejím věku, pohlaví a geografickém umístění a obsah profilu Tvůrce včetně textů, obrázků a videí, nebo další data přístupná prostřednictvím API sociálních sítí Tvůrců napojených na Aplikaci (Data).

  Jsou-li Data poskytované Tvůrcem autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (Autorské dílo), poskytuje tímto Tvůrce Provozovateli bezúplatnou neomezenou nevýhradní a přenosnou licenci k výkonu práva užít Autorské dílo za účelem jeho zobrazení v Aplikaci, zařazení do Databáze a poskytnutí informací Zadavatelům. Tvůrce souhlasí s tím, aby Provozovatel zpřístupnil Data, včetně Autorských Díl Zadavatelům.

 4. A. II. DATABÁZE - PRO ZADAVATELE

  Zadavatel může získat přístup k Databázi, a to krátkodobý na dobu 3 dní (Krátkodobý přístup), nebo dlouhodobý na dobu delší než 3 dni (Dlouhodobý přístup). Získáním přístupu k Databázi podle následujících odstavců těchto obchodních podmínek, bude Zadavateli poskytnuto (i) právo užít Data obsažená v Databáze za účelem vyhledání vhodného Tvůrce pro realizace Zadavatelem zamýšlené kampaně a (ii) další služby související s poskytováním Dat, a to zejména službu spočívající v možnosti Data procházet, filtrovat je a dále uspořádávat dle preferencí Zadavatele, jakož i službu spočívající v možnosti vyžádat od Provozovatele přizvání do určité kampaně některého z Tvůrců již registrovaných v Aplikaci (Služby Databáze). Zadavatel se zavazuje hradit Provozovateli za poskytnutá Data a Služby odměnu (poplatek) v souladu s následujícím odstavcem těchto OP.

  V případě zájmu Zadavatele o Krátkodobý přístup, má Zadavatel možnost objednat Krátkodobý přístup k Databázi prostřednictvím Aplikace. Po registraci bude Zadavatel vyzván k zaplacení poplatku za Krátkodobý přístup ve výši 3.000 Kč bez DPH prostřednictvím platební brány případně mu Provozovatelem bude vystavena faktura. K poplatku bude připočteno DPH v zákonné výši a Provozovatel vystaví Zadavateli příslušnou fakturu. Po zaplacení ceny má Zadavatel přístup k Databázi na dobu 3 dnů (a to bez ohledu na to, či jsou to dny pracovní nebo ne). V případě, že Zadavatel v průběhu 3 dni nevyužije Krátkodobý přístup, nemá nárok na vrácení zaplaceného poplatku.

  V případě zájmu Zadavatele o Dlouhodobý přístup si ho může Zadavatel objednat prostřednictvím Aplikace. Následně bude Provozovatel kontaktovat Zadavatele za účelem sjednání ceny a délky Dlouhodobého přístupu. Zadavatel a Provozovatel v tomto případě uzavřou objednávku Dlouhodobého přístupu, součástí které budou i tyto OP a v které bude stanovena cena, přesná délka Dlouhodobého přístupu, platební podmínky a případně další podmínky užívání Databáze (Objednávka Dlouhodobého přístupu). V případě rozporů mezi Objednávkou Dlouhodobého přístupu a těmito OP, platí tyto OP, pokud Zadavatel a Provozovatel výslovně neuvedenou v Objednávce Dlouhodobého přístupu, že má platit ustanovení Objednávky Dlouhodobého přístupu, které je v rozporu s těmito OP.

  V souvislosti s užíváním Služeb Databáze:

  • Zadavatel prohlašuje, že je společností, která má zájem o marketingové služby za účelem propagace svého tovaru a/nebo služeb, nebo společností, jejíž činnost spočívá v poskytování marketingových služeb svým zákazníkům (např. marketingová agentura).
  • Uživatel, tj. fyzická osoba, která poptává Služby Databáze prostřednictvím webových stránek Provozovatele nebo prostřednictvím Aplikace prohlašuje, že je oprávněn v tomto rozsahu jednat za Zadavatele. V případě, že tato fyzická osoba nemá dostatečné oprávnění jednat za Zadavatele, odpovídá za případnou škodu způsobenou svým jednáním Provozovateli.
  • Provozovatel poskytuje Zadavateli nepřevoditelné právo na užití Dat a Služeb Databáze, a to výlučně za účelem vyhledání vhodného Tvůrce pro realizace Zadavatelem zamýšlené kampaně prostřednictvím Provozovatele.
  • Zadavatel je oprávněn Data a Služby užít pouze pro vlastní potřebu a není oprávněn postoupit ani dále jakýmkoli jiným způsobem poskytnout právo na užití Dat a Služeb Databáze jakékoliv třetí osobě (s výjimkou vlastních klientů Zadavatele, kteří zamýšlí realizovat své kampaně prostřednictvím Provozovatele, nebo společností v rámci skupiny klienta).
  • Zadavatel není oprávněn Data použít ve prospěch jiných osob ani je používat k jakémukoliv jinému účelu než k takovému, který je výslovně vymezen v těchto OP.
  • Zadavatel dále bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není oprávněn provádět jakékoliv změny Dat, zpracovávat Data, kopírovat je nebo ukládat mimo Aplikaci nebo je z Aplikace jakýmkoliv způsobem extrahovat (včetně tzv. web scrapingu).
  • Po ukončení poskytování Služeb Databáze, je Zadavatel povinen vrátit Provozovateli veškerá Data poskytnutá na základě zpřístupnění Databáze anebo na svých zařízeních a nosičích veškerá taková Data a jejich kopie zlikvidovat (do prakticky dosažitelné míry) a likvidaci Provozovateli písemně potvrdit.
  • Zadavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutá Data mohou obsahovat data či autorská díla vytvořená třetími osobami, která je Provozovatel oprávněn užít a dále zpřístupnit Zadavateli na základě těchto OP.
  • Jsou-li Data nebo Služby Databáze poskytované Tvůrcem Autorský dílem, poskytuje tímto Provozovatel Zadavateli omezenou nevýhradní a nepřenosnou licenci k výkonu práva užít Autorské dílo, a to na časově omezenou dobu platnosti smlouvy, kterou představují tyto OP, bez územního omezení. Odměna Provozovatele za poskytnutí nevýhradní licence podle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v poplatku za Služby Databáze.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za správnost či dostupnost dat vytvořených třetími osobami nebo mu jinak zpřístupněných prostřednictvím Aplikace ze strany Tvůrců či Zadavatelů (např. prostřednictví API jednotlivých aplikací napojených ze strany Tvůrců na Aplikaci); nedostupnost takových dat nebude považováno za porušení povinností Provozovatele vyplývajících z těchto obchodních podmínek.
  • Zadavatel bude chránit osobní údaje Tvůrců před jejich neoprávněným použitím. Zadavatel nepoužije osobní údaje Tvůrců na žádný jiný účel než na spolupráci s Provozovatelem.

 5. A. III. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB DATABÁZE

  V souvislosti s poskytováním Služeb Databáze, Provozovatel není odpovědný za nepřímou či následnou škodu vzniklou Zadavateli či Tvůrci, ani za ušlý zisk Zadavatele nebo Tvůrce. Jakákoli jiná odpovědnost Provozovatele za újmu Zadavatele či Tvůrce v souvislosti s poskytováním Služeb Databáze je limitovaná do výšky 5 000 Kč.

  Provozovatel v žádném případě neodpovídá za porušení práv duševního vlastnictví třetích osob, ani za poškození dobrého jména Zadavatele, nebo jiné třetí osoby jednáním Tvůrce a Tvůrce se zavazuje v takovém případě odškodnit Provozovatele za škodu a náklady, které Provozovateli vzniknou v souvislosti s nároky třetích stran nebo Zadavatele spojenými s jednáním Tvůrce. V případě vzniku újmy Zadavateli jednáním Tvůrce, uplatní Zadavatel své nároky přímo u Tvůrce.

  Provozovatel dále neodpovídá za případné hackerské či jiné útoky (včetně virů), vyšší moc aj., které ovlivní chod Aplikace, jakékoli chování či jednání (např. publikování obsahu na sociálních sítích, chatování aj.) Tvůrce či jiné osoby, data obdržená v dobré víře od třetích stran (např. data o sledovanosti, skladbě odběratelů aj.), avšak Provozovatel se zavazuje, že tato data, která používá i jako vstupní pro své výpočty, nebude nikterak pozměňovat.

  Strany se dohodly, že veškeré nároky vůči Provozovateli se promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne, kdy vůči němu právo mohlo být uplatněno poprvé.

 6. B. SLUŽBA TRŽIŠTĚ

 7. Provozovatel prostřednictvím Služby Tržiště v Aplikaci objednává od Tvůrců Služby Tvůrce jak jsou definovány níže. Vztah mezi Provozovatelem a Tvůrcem se řídí části těchto OP “Pro Tvůrce”. V rámci Služby Tržiště Provozovatel dále poskytuje služby Zadavatelům, které spočívají v dodání Výstupů Tvůrců a případných dalších služeb Provozovatele. Vztah mezi Zadavatelem a Provozovatelem se řídí částí těchto OP “Pro Zadavatele”.

 8. B. I. SLUŽBA TRŽIŠTĚ – PRO TVŮRCE
 9. B. I.1 Registrace a uzavření smlouvy mezi Tvůrcem a Provozovatelem

  Každý zájemce o přípravu reklamních kampaní se může zaregistrovat do Aplikace na webové stránce lafluence.com. Před odesláním registrace musí každý zájemce potvrdit, že se seznámil a souhlasí s tím být vázán těmito OP a zásadami ochrany osobních údajů. Tvůrce prohlašuje a potvrzuje, že při registraci do Aplikace zadal pravdivé údaje (zejm. věk / datum narození). Vyplněním údajů pro registraci a kliknutím na “registrovat jako influencer” se zájemce stává Tvůrcem. Je-li Tvůrce mladší 18 let, prohlašuje tímto, že má souhlas svých zákonných zástupců k souhlasu s těmito OP a k uzavření příslušné Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce (jak je definována níže). Pokud tento souhlas nemá, zavazuje se si jej obstarat. Tvůrce prohlašuje, že v souvislosti s těmito OP není spotřebitelem, je si vědom svých daňových a odvodových povinností a všechny tyto povinnosti řádně dodržuje, může bez dalšího souhlasit (být vázán) s těmito OP a může uzavřít příslušnou Smlouvu o poskytování Služeb Tvůrce.

  Tvůrce se pomocí Aplikace může seznámit s detaily a podmínkami různých kampaní, které v Aplikaci zveřejňují Zadavatelé. V případě, že má Tvůrce zájem se na dané kampani podílet, zašle Tvůrce Zadavateli svou nabídku, která může obsahovat konkrétní návrh provedení Výstupu. Výstupem se rozumí zejména příspěvek na sociálních sítích, který má propagovat tovar a/nebo služby Zadavatele (Výstup). V případě, že Zadavatel přijme nabídku Tvůrce, je o tom Provozovatel informován a Provozovatel a Tvůrce uzavírají smlouvu o poskytování služeb Tvůrce, kterou představuje část OP “SLUŽBA TRŽIŠTĚ – PRO TVŮRCE” a specifikace dohodnutá mezi Tvůrcem a Provozovatelem nebo Zadavatelem přes Aplikaci (zejména chat) a jejímž předmětem bude závazek Tvůrce dodat Provozovateli Výstupy pro konkrétní kampaň Zadavatele (Smlouva o poskytování Služeb Tvůrce). Obsah chatu je pro strany závazný. Provozovatel bude tento obsah uchovávat, s čím strany souhlasí.

  Nabídka Tvůrce je pro Tvůrce závazná pod dobu jednoho (1) měsíce (pokud nebude dohodnuto přes chat jinak). Přijetí nabídky Provozovatel potvrdí Tvůrci přes Aplikaci. Tvůrce může být také osloven přímo Provozovatelem s nabídkou na podílení se na konkrétní kampani a na vytvoření Výstupů. V takovém případě je Smlouva o poskytování Služeb Tvůrce uzavřena momentem přijetí nabídky Tvůrcem přes Aplikaci.

  V případě, že Tvůrce spolupracuje s třetí osobou (např. s talent managerem nebo agenturou) a Tvůrce takové, nebo jakékoli jiné třetí osobě zpřístupní své přístupové údaje do Aplikace a umožní třetí osobě v aplikaci vystupovat jménem Tvůrce, je Tvůrce vázán stejným způsobem, jako kdyby v Aplikaci jednal sám a odpovídá za jakékoliv jednání třetí osoby, která se do Aplikace přihlásila pod účtem Tvůrce.

  Registrace v Aplikaci je pro Tvůrce bezplatná. Provozovatel Tvůrci negarantuje, že po jeho registraci v Aplikace dojde k uzavření Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce.

 10. B. I.2 Ukončení Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce

  Smlouva o poskytování Služeb Tvůrce se uzavírá na dobu neurčitou a bude ukončena splněním dohodnutých povinností Tvůrcem (přičemž toto splnění musí potvrdit i Zadavatel kampaně). Smlouva o poskytování Služeb Tvůrce může být dále ukončena:

  1. písemnou dohodou Tvůrce a Provozovatele (včetně dohody před email),
  2. jednostranným odstoupením Provozovatele v případě, že Tvůrce podstatně porušil povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce, přičemž odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení Tvůrci přes Aplikaci,
  3. jednostranným odstoupením Provozovatele, v případě, že Zadavatel odstoupil od Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele týkající se konkrétní kampaně, ke které byla uzavřena Smlouva o poskytování Služeb Tvůrce.

  Bez ohledu na způsob ukončení či zániku Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce zůstávají v platnosti ustanovení o náhradě škody, smluvní pokutě a mlčenlivosti dle těchto OP. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce Provozovatelem, nemá Tvůrce nárok na odměnu za Služby Tvůrce, pokud se Tvůrce a Provozovatel nedohodou písemně (včetně přes email) jinak.

  Tvůrce může kdykoli zrušit svou registraci v Aplikaci emailem zaslaným Provozovateli na [email protected]. V případě, že již byla uzavřena Smlouva o poskytování Služeb Tvůrce, bude registrace v Aplikaci zrušena až po jejím skončení, jak je uvedeno výše.

  Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít možnost registrace jakékoli osobě nebo odstranit Tvůrce z Aplikace, a to i bez udání důvodu. Tvůrce nemá nárok na jakoukoli kompenzaci vůči Provozovateli za výkon tohoto jeho práva.

 11. B. I.3 Podmínky poskytování Služeb Tvůrce

  Uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce, se Tvůrce zavazuje poskytovat své služby spočívající v dodání Výstupů (Služby Tvůrce) za následujících podmínek:

  • Tvůrce se zavazuje poskytnout Služby Tvůrce a připravit Výstupy v souladu s těmito OP a specifikací dojednanou mezi Tvůrcem a Zadavatelem (případě Provozovatelem) skrze Aplikaci (pomocí chatu).
  • Výstupy budou po jejich zveřejnění dostupné na domluvené sociální platformě Tvůrce nejméně po dobu dvanácti (12) měsíců od dodání Výstupů
  • Tvůrce se zavazuje poskytovat Služby Tvůrce poctivě, pečlivě, s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákonem č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • Tvůrce vezme v úvahu inzerování cílovým skupinám, jejichž předpokládané publikum tvoří z jedné čtvrtiny a více osoby mladší 18 let, nebo inzerování produktů či služeb, které jsou vyjmenovány v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (např. reklama na tabákové výrobky, alkohol, humánní léčivé přípravky apod.). Tvůrce se v tomto případě bude řídit regulací dle platných zákonů, zejména zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pokud Tvůrce předpokládá, že více než čtvrtina jeho sledujících jsou mladší osmnácti let, nebude jim zejména inzerovat tabákové výrobky, alkohol, léky či hazardní hry apod.
  • Tvůrce nemůže o svých zkušenostech s produktem nebo službou Zadavatele, která je předmětem Výstupů lhát či je zamlčovat.
  • Obsah, či forma Výstupů nebude přehnaně vulgární (pokud Tvůrce zamýšlí užít společensky akceptovatelné vulgarity, které se obvykle používají v daném okruhu Tvůrců a jejich odběratelů, je vždy povinen tuto skutečnost předem oznámit Provozovateli a Zadavateli).
  • Tvůrce se zavazuje, že nebude jakýmkoli způsobem při přípravě Výstupů a poskytování Služeb Tvůrce používat či využívat pornografii a násilí.
  • Tvůrce má povinnost Výstupy označovat jako propagační materiály či reklamy, a to hashtagy: #spolupráce nebo #placenaspolurace nebo v úvodu příspěvku uvést, že příspěvek byl připraven v souvislosti se spoluprací s daným Zadavatelem s odkazem na účet Zadavatele na dané sociální síti, nebo jinak náležitě upozorní na to, že jde o sponzorovaný obsah (product placement) dle platných právních předpisů nebo podmínek provozovatele platformy, přes kterou Výstupy zveřejňuje. Tvůrce se zavazuje přizpůsobit způsob sdělení informace o tom, že se jedná o placené partnerství věku svého publika tak, aby pro ně bylo srozumitelné.
  • Tvůrce odpovídá za to, že jeho Výstupy neporušují práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví nebo jejich osobnostní práva.
  • Tvůrce se zavazuje chránit dobré jméno, prosperitu a oprávněné zájmy Provozovatele a Zadavatele, kterého se Výstupy Tvůrce týkají a nezpůsobovat jim újmu. V případě, že by Tvůrce poškodil nebo ohrozil dobré jméno Zadavatele nebo Provozovatele svými Výstupy, odpovídá Tvůrce za takto způsobenou újmu Provozovateli, a i Zadavateli zvlášť.
  • Tvůrce souhlasí, že po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce, jsou Zadavatel a Provozovatel oprávněni užívat jméno, příjmení, pseudonym a Výstupy Tvůrce pro účely propagace služeb Zadavatele v souladu s těmito OP.
  • Tvůrce se zavazuje, že:
    poskytování Služeb Tvůrce nebude porušovat žádnou dohodu o zachovávání mlčenlivosti o důvěrných informacích třetí osoby;
   • nemá žádné finanční ani osobní zájmy, které by představovaly konflikt zájmů anebo které by mu mohly bránit v poskytování Služeb Tvůrce objektivně a nestranně;
   • po dobu šesti (6) měsíců od okamžiku, kdy Tvůrce zašle svou nabídku Výstupů Provozovateli nebo Zadavateli, nebude na reklamních kampaních typově nabízených přes Aplikaci spolupracovat s daným Zadavatel napřímo ani prostřednictvím jiné platformy (tzn. mimo Aplikaci) (

    Závazek Tvůrce

    ). Tento Závazek Tvůrce se obnovuje vždy od momentu zaslání nabídky Tvůrce a končí uplynutím (6) šesti měsíců od data posledního zaslání nabídky Tvůrcem. Pokud by Tvůrce a Zadavatel spolu prokazatelně spolupracovali již před realizací kampaně přes Aplikaci, Závazek Tvůrce se na ně nevztahuje. Pokud Tvůrce poruší Závazek Tvůrce, uhradí Provozovateli společně a nerozdílně se Zadavatelem smluvní pokutu ve výši odměny, která by mu náležela dle těchto OP, kdyby byla kampaň realizována přes Aplikaci. Cena za kampaň bude určena kvalifikovaným odhadem dle rozsahu kampaně a obvyklých cen známých Provozovateli z jeho vlastní činnosti a z poměrů na trhu. Tato smluvní pokuta nevylučuje náhradu škody.

  Tvůrce uděluje Provozovateli k Výstupům kampaně nevýhradní, časově neomezenou (tj. po dobu trvání majetkových autorských práv) licenci k tomu, aby Provozovatel či klienti Provozovatele (zejména Zadavatel, pro které bylo vytvoření Výstupů Provozovatelem objednáno) Výstup či jeho části použili pro své marketingové účely výlučně v online prostředí a dále zveřejnil na sociálních sítích, a to a v územně neomezeném rozsahu (Licence). Odměna za Licenci je již zahrnuta v odměně Tvůrce poskytnuté Tvůrci Provozovatelem dle Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce. Provozovatel a Tvůrce si prostřednictvím Aplikace nebo přes email mohou dohodnout jiný rozsah Licence. Provozovatel je oprávněn Licenci dále poskytnout jiným osobám.

  Tvůrce se zavazuje neporušovat práva Provozovatele, zejm. jeho práva duševního vlastnictví. Veškerý obsah Aplikace (vč. designu, grafiky, obrázků, ilustrací, typografií, softwaru, videa, log aj.) je ve vlastnictví Provozovatele (nebo licencován ve prospěch Provozovatele) a veškerá práva k němu jsou vyhrazena. Proto je zakázáno obsah Aplikace a Aplikaci v jejím nejširším významu jakkoli kopírovat, napodobovat, či na ní parazitovat.

 12. B. I.4 Odměna Tvůrce

  Za poskytnutí Služeb Tvůrce dle Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce náleží Tvůrci odměna ve výši, která bude sjednána a potvrzena přes Aplikaci. Odměna je konečná a nepřekročitelná. Veškeré náklady Tvůrce, včetně provize Provozovatele ve výši 15 % (pokud se Strany nedohodnou jinak), jsou zahrnuty v odměně.

  Po tom, co Provozovatel (v součinnosti se Zadavatelem) a Tvůrce přes Aplikaci potvrdí, že poskytování Služeb Tvůrce v souvislosti s konkrétní kampaní Zadavatele bylo úspěšně ukončeno, Provozovatel uhradí dohodnutou odměnu za Služby Tvůrce v souvislosti s danou kampaní poníženou o provizi Provozovatele na číslo účtu, které Tvůrce sdělí Provozovateli přes Aplikaci. Vystavení daňového dokladu Tvůrcem je k vyplacení odměny nutné v případě, že tak stanovuje právní předpis (zejména v případě, že Tvůrce je plátcem DPH).

 13. B. I.5 Odpovědnost Provozovatele a náhrada škody Tvůrcem v souvislosti se Službou Tržiště - Pro Tvůrce

  V souvislosti s poskytováním Služeb Tvůrce, Provozovatel není odpovědný za nepřímou či následnou škodu vzniklou Tvůrci, ani za ušlý zisk Tvůrce. Jakákoli jiná odpovědnost Provozovatele za újmu Tvůrce je limitovaná do výšky odměny Tvůrce dle poslední Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce (a v případě, že újma vznikla v souvislosti s konkrétní Smlouvou o poskytování Služeb Tvůrce, pak do výšky odměny Tvůrce dle této smlouvy).

  Provozovatel v žádném případě neodpovídá za porušení práv duševního vlastnictví třetích osob, ani za poškození dobrého jména Zadavatele nebo jiné třetí osoby Výstupy Tvůrce a Tvůrce se zavazuje v takovém případě odškodnit Provozovatele za škodu a náklady, které Provozovateli vzniknou v souvislosti s nároky třetích stran nebo Zadavatele spojenými s Výstupy a Službami Tvůrce. V případě vzniku újmy Zadavateli jednáním Tvůrce, uplatní Zadavatel své nároky přímo u Tvůrce.

  Provozovatel dále neodpovídá za případné hackerské či jiné útoky (včetně virů), vyšší moc aj., které ovlivní chod Aplikace, jakékoli chování či jednání (např. publikování obsahu na sociálních sítích, chatování aj.) Zadavatele či jiné osoby, data obdržená v dobré víře od třetích stran (např. data o sledovanosti, skladbě odběratelů aj.), avšak Provozovatel se zavazuje, že tato data, která používá i jako vstupní pro své výpočty, nebude nikterak pozměňovat

  Strany se dohodly, že veškeré nároky vůči Provozovateli se promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne, kdy vůči němu právo mohlo být uplatněno poprvé.

 14. B. II. SLUŽBA TRŽIŠTĚ – PRO ZADAVATELE

 15. B. II.1 Registrace a uzavření smlouvy mezi Zadavatelem a Provozovatelem

  Každý zájemce o poskytnutí služeb ze strany Provozovatele spočívající v managementu a přípravě reklamních kampaní s pomocí Tvůrců (Služby Provozovatele) se může zaregistrovat do Aplikace na webové stránce lafluence.com. Před odesláním registrace musí každý zájemce potvrdit, že se seznámil a souhlasí s tím, být vázán těmito OP a zásadami ochrany osobních údajů. Zadavatel prohlašuje a potvrzuje, že při registraci do Aplikace zadal pravdivé údaje (zejm. své jméno a název společnosti) a že má dostatečné oprávnění jednat za společnost, kterou do Aplikace registruje. Po registraci na stránce lafluence.com se zájemce stává Zadavatelem. Zadavatel prohlašuje, že v souvislosti s těmito OP není spotřebitelem, je si vědom svých daňových a odvodových povinností a všechny tyto povinnosti řádně dodržuje, může bez dalšího souhlasit (být vázán) s těmito OP a může uzavřít příslušnou Smlouvu o poskytování Služeb Provozovatele.

  Registrací v Aplikaci Zadavatel prohlašuje, že je společností, která má zájem o marketingové služby za účelem propagace svého výrobku a/nebo služeb, nebo společností, jejíž činnost spočívá v poskytování marketingových služeb svým zákazníkům (např. marketingová agentura). Uživatel, tj. fyzická osoba, která poptává Služby Provozovatele prostřednictvím webových stránek Provozovatele nebo prostřednictvím Aplikace, je oprávněna v tomto rozsahu jednat za Zadavatele. V případě, že tato fyzická osoba nemá dostatečné oprávnění jednat za Zadavatele, odpovídá za případnou škodu způsobenou svým jednáním Provozovateli.

  Zadavatel může do Aplikace nahrát informace týkající se reklamní kampaně, pro kterou poptává služby Provozovatele poskytované prostřednictvím Tvůrců. Detaily kampaní budou v Aplikaci zpřístupněny Tvůrcům, kteří mohou projevit svůj zájem podílet se na kampani a kontaktovat za tímto účelem Provozovatele případně Zadavatele. Po vybrání konkrétního Tvůrce, který se na kampani Zadavatele bude podílet, uzavírají Zadavatel a Provozovatel prostřednictvím Aplikace smlouvu o poskytování Služeb Provozovatele, kterou představuje část OP “SLUŽBA TRŽIŠTĚ – PRO ZADAVATELE” a specifikace dohodnutá mezi Zadavatelem a Provozovatelem nebo Tvůrcem přes Aplikaci (zejména chat) (Smlouva o poskytování Služeb Provozovatele). Smlouva o poskytování Služeb Provozovatele je uzavřena momentem přijetí nabídky Provozovatele obsahující ujednání o odměně Provozovatele za Služby Provozovatele (Odměna Provozovatele) a další případné specifikace. Přijetí nabídky Zadavatel potvrdí přes Aplikaci.

  V případě, že Zadavatel jakékoli třetí osobě zpřístupní své přístupové údaje do Aplikace a umožní třetí osobě v aplikaci vystupovat jménem Zadavatele, je Zadavatel vázán stejným způsobem, jako kdyby v Aplikaci jednal sám a odpovídá za jakékoliv jednání třetí osoby, která se do Aplikace přihlásila pod účtem Zadavatele.

  Registrace v Aplikaci je pro Zadavatele bezplatná. Provozovatel Zadavateli negarantuje, že po jeho registraci v Aplikace dojde k uzavření Smlouvy o poskytování Služeb Zadavatele.

 16. B. II.2 Dodatečné služby

  V rámci Služeb Provozovatele nabízí Provozoval tyto další služby (Dodatečné služby):

  • vyhledání nejvhodnějších Tvůrců pro danou kampaň Zadavatele
  • plný management kampaně Zadavatele přes Aplikaci (za tímto účelem může Provozovatel vytvořit v Aplikaci účet Zadavatele, který bude spravovat zástupce Provozovatele a vystupovat v Aplikaci jménem Zadavatele, k čemu Zadavatel Provozovatele zmocňuje)
  • management kampaně Zadavatele mimo Aplikaci (offline)
  • konzultační služby

  V případě zájmu Zadavatele o Dodatečné Služby, Zadavatel a Provozovatel uzavřou objednávku Dodatečných služeb, jejíž součástí budou i tyto OP a v které bude stanovena odměna Provozovatele, přesný rozsah Dodatečných služeb, platební podmínky a případně další podmínky poskytnutí Dodatečných služeb (Objednávka Dodatečných služeb). V případě uzavření Objednávky Dodatečných služeb je smlouva o poskytování Služeb Provozovatele uzavřena momentem podepsání Objednávky Dodatečných služeb oběma smluvními stranami. Objednávka Dodatečných Služeb se pak stává součástí Smlouvy o poskytování služeb Provozovatele. V případě rozporů mezi Objednávkou Dodatečných služeb a těmito OP, platí tyto OP, pokud Zadavatel a Provozovatel výslovně neuvedenou v Objednávce Dodatečných služeb, že má platit ustanovení Objednávky Dodatečných služeb, které je v rozporu s těmito OP.

 17. B. II.3 Ukončení Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele

  Smlouva o poskytování Služeb Provozovatele se uzavírá na dobu neurčitou a bude ukončena splněním dohodnutých povinností Provozovatele. Smlouva o poskytování Služeb Provozovatele může být dále ukončena:

  1. písemnou dohodou Zadavatele a Provozovatele (včetně dohody přes email),
  2. jednostranným odstoupením Provozovatele v případě, že Zadavatele podstatně porušil povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele, zejména v případě, že Zadavatel neuhradí Odměnu Provozovatele řádně a včas, přičemž odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení Zadavateli,
  3. jednostranným odstoupením Zadavatele v případě, že Provozovatel podstatně porušil povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení Provozovateli.

  Bez ohledu na způsob ukončení či zániku Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele zůstávají v platnosti ustanovení o náhradě škody, smluvní pokutě a mlčenlivosti dle těchto OP. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele (či už Zadavatelem nebo Provozovatelem) má Provozovatel vždy nárok na kompenzaci ve výši 5% (bez DPH) z Odměny Provozovatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

  Zadavatel může kdykoli zrušit svou registraci v Aplikaci emailem zaslaným na [email protected]. V případě, že již byla uzavřena Smlouva o poskytování Služeb Provozovatele, bude registrace v Aplikaci zrušena až po jejím skončení, jak je uvedeno výše.

  Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít možnost registrace jakékoli osobě nebo odstranit Zadavatele z Aplikace, a to i bez udání důvodu. Dále může Provozovatel odstranit jakoukoli kampaň Zadavatele, a to až do chvíle, kdy v souvislosti s ní bude uzavřena Smlouva o poskytování Služeb Provozovatele. Žádná osoba nemá nárok na jakoukoli kompenzaci vůči Provozovateli za výkon tohoto jeho práva.

 18. B. II.4 Podmínky spolupráce mezi Provozovatelem a Zadavatelem

  Uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele, se Provozovatel a Zadavatel zavazují k následujícímu:

  • Provozovatel se zavazuje poskytnout Služby Provozovatele v souladu s těmito OP a specifikací dojednanou skrze Aplikaci (pomocí chatu) nebo v Objednávce Dodatečných služeb.
  • V rámci poskytování Služeb Provozovatele, Provozovatel zajistí, že Tvůrce bude vytvářet Výstupy dle požadavek Zadavatele. Výstupy budou poskytovány Tvůrcem, přičemž Provozovatel zajistí jejich dodání a plnění povinností Tvůrce dle Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele.
  • V případě, že je v těchto OP nebo ve Smlouvě o poskytování Služeb Provozovatele uvedeno, že Provozovatel “zajistí” plnění Tvůrce, znamená to, že Provozovatel vyvine veškeré úsilí k tomu, aby Tvůrce své povinnosti splnil, zejména s Tvůrcem uzavře příslušné smlouvy, které Tvůrce zavážou plnit povinnosti ve prospěch Zadavatele v souladu s těmito OP a Smlouvou o poskytování Služeb Provozovatele.
  • Provozovatel zajistí, že Výstupy budou po jejich zveřejnění dostupné na domluvené sociální platformě Tvůrce nejméně po dobu dvanácti (12) měsíců od dodání Výstupů.
  • Provozovatel dále zajistí, že obsah, či forma Výstupů nebude přehnaně vulgární (pokud Tvůrce zamýšlí užít společensky akceptovatelné vulgarity, které se obvykle používají v daném okruhu Tvůrců a jejich odběratelů, je vždy povinen tuto skutečnost předem oznámit Provozovateli).
  • Provozovatel zajistí, že Výstupy Tvůrce budou označeny jako propagační materiály či reklamy, a to hashtagy: #spolupráce nebo #placenaspolurace nebo v úvodu příspěvku bude uvedeno, že příspěvek byl připraven v souvislosti se spoluprací s daným Zadavatelem s odkazem na účet Zadavatele na dané sociální síti, nebo jinak náležitě upozorní na to, že jde o sponzorovaný obsah (product placement) dle platných právních předpisů nebo podmínek provozovatele platformy, přes kterou Tvůrce Výstupy zveřejňuje. Provozovatel zajistí, že Tvůrce přizpůsobí způsob sdělení informace o tom, že se jedná o placené partnerství věku svého publika tak, aby pro ně bylo srozumitelné.
  • Tvůrce odpovídá za to, že jeho Výstupy neporušují práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví nebo jejich osobnostní práva.
  • Provozovatel zajistí, aby Tvůrce chránil dobré jméno, prosperitu a oprávněné zájmy Zadavatele. V případě, že by Tvůrce poškodil nebo ohrozil dobré jméno Zadavatele nebo Provozovatele, odpovídá Tvůrce za takto způsobenou újmu Provozovateli, a i Zadavateli zvlášť.
  • Provozovatel zajistí souhlas Tvůrce s tím, že po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele, jsou Zadavatel a Provozovatel oprávněni užívat jméno, příjmení, pseudonym a Výstupy Tvůrce pro účely propagace služeb Zadavatele v souladu s těmito OP.
  • Zadavatel se zavazuje, že po dobu šesti (6) měsíců od okamžiku, kdy Provozovatel zašle svou nabídku Služeb Provozovatele Zadavateli, nebo ode dne podpisu Objednávky Dodatečných služeb, nebude na reklamních kampaních typově nabízených přes Aplikaci spolupracovat s daným Tvůrcem napřímo ani prostřednictvím jiné platformy (tzn. mimo Aplikaci) (

   Závazek Zadavatele). Tento Závazek Zadavatele se obnovuje vždy od momentu zaslání nabídky (nebo uzavření Objednávky Dodatečných služeb) a končí uplynutím (6) šesti měsíců od data posledního zaslání nabídky (nebo uzavření Objednávky Dodatečných služeb). Pokud by Tvůrce a Zadavatel spolu prokazatelně spolupracovali již před realizací kampaně v spolupráci s Provozovatelem, Závazek Zadavatele se na ně nevztahuje. Pokud Zadavatel poruší Závazek Zadavatele, uhradí Provozovateli společně a nerozdílně s Tvůrcem smluvní pokutu ve výši odměny, která by mu náležela dle těchto OP, kdyby byla kampaň realizována v spolupráci s Provozovatelem. Cena za kampaň bude určena kvalifikovaným odhadem dle rozsahu kampaně a obvyklých cen známých Provozovateli z jeho vlastní činnosti a z poměrů na trhu. Tato smluvní pokuta nevylučuje náhradu škody.

  Provozovatel uděluje Zadavateli k Výstupům kampaně nevýhradní, časově neomezenou (tj. po dobu trvání majetkových autorských práv) licenci k tomu, aby Zadavatel či klienti Zadavatele (zejména klienti Zadavatele, pro které bylo vytvoření Výstupů Zadavatelem objednáno) Výstup či jeho části použili pro své marketingové účely výlučně v online prostředí a dále zveřejnil na sociálních sítích, a to a v územně neomezeném rozsahu (Licence). Odměna za Licenci je již zahrnuta v Odměně Provozovatele. Provozovatel a Zadavatel si mohou dohodnout jiný rozsah Licence.

  Zadavatel se zavazuje neporušovat práva Provozovatele, zejm. jeho práva duševního vlastnictví. Veškerý obsah Aplikace (vč. designu, grafiky, obrázků, ilustrací, typografií, softwaru, videa, log aj.) je ve vlastnictví Provozovatele (nebo licencován ve prospěch Provozovatele) a veškerá práva k němu jsou vyhrazena. Proto je zakázáno obsah Aplikace a Aplikaci v jejím nejširším významu jakkoli kopírovat, napodobovat, či na ní parazitovat.

 19. B. II.5 Odměna Provozovatele

  Za poskytnutí Služeb Provozovatele dle Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele náleží Provozovateli Odměna Provozovatele ve výši 15 % z celkové odměny Tvůrce, pokud se Strany nedohodnou jinak. Zadavatel uhradí Odměnu Provozovatele bezprostředně po uzavření Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele, pokud se strany nedohodnou jinak..

 20. B. II.6 Odpovědnost Provozovatele v souvislosti se Službou Tržiště – Pro Zadavatele

  V souvislosti s poskytováním Služeb Provozovatele, Provozovatel není odpovědný za nepřímou či následnou škodu vzniklou Zadavateli, ani za ušlý zisk Zadavatele. Jakákoli jiná odpovědnost Provozovatele za újmu Zadavatele je limitovaná do výšky odměny Provozovatele dle poslední Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele (a v případě, že újma vznikla v souvislosti s konkrétní Smlouvou o poskytování Služeb Provozovatele, pak do výšky odměny Provozovatele dle této smlouvy).

  Provozovatel v žádném případě neodpovídá za porušení práv duševního vlastnictví třetích osob, ani za poškození dobrého jména Zadavatele nebo jiné třetí osoby Výstupy Tvůrce a Tvůrce se zavazuje v takovém případě odškodnit Provozovatele za škodu a náklady, které Provozovateli vzniknou v souvislosti s nároky třetích stran nebo Zadavatele spojenými s Výstupy a jednáním Tvůrce. V případě vzniku újmy Zadavateli jednáním Tvůrce, uplatní Zadavatel své nároky přímo u Tvůrce.

  Provozovatel dále neodpovídá za případné hackerské či jiné útoky (včetně virů), vyšší moc aj., které ovlivní chod Aplikace, jakékoli chování či jednání (např. publikování obsahu na sociálních sítích, chatování aj.) Tvůrce či jiné osoby, data obdržená v dobré víře od třetích stran (např. data o sledovanosti, skladbě odběratelů aj.), avšak Provozovatel se zavazuje, že tato data, která používá i jako vstupní pro své výpočty, nebude nikterak pozměňovat.

  Strany se dohodly, že veškeré nároky vůči Provozovateli se promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne, kdy vůči němu právo mohlo být uplatněno poprvé.

 21. C. MLČENLIVOST A MOŽNOST PREZENTACE

 22. Provozovateli jsou přístupné veškeré údaje a data zadané v Aplikaci, resp. zpřístupněné Tvůrcem nebo Zadavatelem prostřednictvím Aplikace. Potřebná data Tvůrce nebo Zadavatele může Provozovatel zpřístupnit i spolupracující třetí straně (Zadavateli/Tvůrci).

  Profily Tvůrců (včetně zejména následujících informací v rozsahu, ve kterém je Tvůrci prostřednictvím Aplikace zpřístupní nebo jsou jinak zpřístupněny prostřednictvím API sociálních sítí Tvůrců napojených na Aplikaci: počet pravidelných návštěvníků, počet zhlédnutí, počet impresí, dosah, čas strávený na webu, počet fanoušků, počet liků (resp. disliků), počet komentářů, počet interakcí, socio-demografický profil Tvůrce včetně informací o jeho/ jejím věku, pohlaví a geografickém umístění a obsah profilu Tvůrce včetně textů, obrázků a videí) jsou viditelné všem Zadavatelům, kteří jsou oprávněni v profilech Tvůrců listovat. Zadavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o profilech Tvůrců a zavazuje se nepoužít tyto data na jiný účel než v souladu se Smlouvou o poskytování Služeb Provozovatele a těmito OP.

  Konkrétní podmínky kampaně, obsah chatu a další komunikace se považují za důvěrné informace (

  Důvěrné informace

  ) a strany se zavazují uchovávat tyto Důvěrné informace v tajnosti. Provozovatel může Důvěrné informace sdělit i spolupracující třetí straně (Zadavateli/Tvůrci) a svým zaměstnancům, dodavatelům, či jiným spolupracovníkům, kteří mají potřebu tyto Důvěrné informace znát.

  Strany se dohodly a souhlasí s tím, že pro marketingové a provozní účely může Provozovatel použít jakékoli údaje, či data (vyjma Důvěrných informací), která byla přes Aplikaci zadána či jinak zpřístupněna, včetně Výstupů (např. videa s prezentací produktu).

 23. D. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 24. Při použití naší Aplikace a připojení Vaší sociální sítě (v případě Tvůrců) souhlasíte s poskytnutím informací o Vás sociálním sítím dle jejich obchodních podmínek a podmínek ochrany osobních údajů. V případě připojení YouTube účtu, toto připojení používá službu YouTube API, na kterou se vztahují podmínky na ochranu osobních údajů společnosti Google, které jsou dostupné na http://www.google.com/policies/privacy.

  Pokud jste nás autorizovali pro přístup k Vaší sociální síti, můžete tento přístup kdykoliv zrušit ve svém profilu https://lafluence.com/profile. V případě přístupu k YouTube API také můžete zrušit přístup k Vaším datům přes Google bezpečnostní nastavení, které je dostupné na https://security.google.com/settings/security/permissions.

  Aplikace Vám umožňuje připojit Vaše sociální sítě, jejichž obchodní podmínky jsou spravované těmito službami. Doporučujeme, abyste si jednotlivé podmínky přečetli. V případě YouTube je najdete na https://www.youtube.com/t/terms.

 25. E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 26. Tyto OP mohou být Provozovatelem kdykoli změněny. O jakékoli změně bude Provozovatel informovat, a to zejména formou e-mailu anebo přímo v Aplikaci. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené Smlouvy o poskytování Služeb Tvůrce nebo Smlouvy o poskytování Služeb Provozovatele. Zadáním nebo přijetím nabídky k vytvoření Výstupů, Tvůrce potvrzuje, že se seznámili s aktuálním zněním těchto OP a že s nimi souhlasí. Zadáním kampaně, přijetím nabídky na poskytnutí Služeb Provozovatele, nebo podepsáním Objednávky Dodatečných služeb, Zadavatel potvrzuje, že se seznámili s aktuálním zněním těchto OP a že s nimi souhlasí. Používáním Databáze i po změně OP, Zadavatel nebo Tvůrce potvrzuje, že se seznámili s aktuálním zněním těchto OP a že s nimi souhlasí.

  OP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Provozovatele a v Aplikaci. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito OP, uzavřenými smlouvami a jakýmkoliv dalším použitím Aplikace se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. Aplikace obchodních podmínek Tvůrce nebo Zadavatele je vyloučena. Část OP označena jako “jednoduše řečeno” není právně závazná.

  Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

  V případě, že Tvůrce a Provozovatel/Zadavatel uzavřeli samostatnou smlouvu o poskytování služeb mimo Aplikaci, bude se jejich vztah řídit takovou smlouvou, pokud strany vysloveně neodkážou na tyto OP.

  Máte další otázky? Bylo Vám něco nejasné? Pokud ano, kontaktujte nás na [email protected], rádi Vám poradíme.